Fondueplausch bei Wieland Rawai

Fondueplausch bei Wieland Rawai – Einladung folgt
Soirée fondue au Wieland Rawai – invitation suit

Menu
Kleiner gemischter Salat / petite salade mixte
* * *
Käsefondue / fondue au fromage (250 g)
oder/ou
Fondue chinoise (250 g Rind/du boeuf)
oder/ou
Fondue bourguignonne (250 g. Rind/du boeuf)
* * *

Überraschungsdessert / dessert surprise

Preise / prix
Käsefondue / fondue au fromage  THB 690.-
Fondue Chinoise / Bourgignonne THB 790.-